Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry ja sen kotipaikka on Kangasala

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys edistää yleistä vastuullisuutta ja innostuneisuutta Vesijärven tilaan, ympäristöön ja vesiluontoon sekä niiden jatkuvaan parantamiseen toimimalla monipuolisesti kirkkaan ja puhtaan Vesijärven hyväksi.

Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää Vesijärven tilan paranemista vaikuttamalla esimerkiksi valuma-alueilta tulevien kiintoaine-, fosfori- ja typpikuormituksen vähentämiseen,
 • parantaa virkistyskäytön edellytyksiä toimimalla esimerkiksi vedenkorkeuden vuositason vaihteluiden vähentämiseksi sekä
 • edistää Vesijärven kunnostamista ja hoitoa pyrkien Vesijärven pitkäjänteiseen kehittämiseen turvaten sen puhtauden ja virkistyskäytön myös jälkipolville.

Tarkoituksensa totetuttamiseksi yhdistys tiedottaa aktiivisesti mahdollistaen Vesijärven monipuolisen virkistyskäytön huomioiden samalla sen ympärillä tapahtuvan elinkeinotoiminnan, ottamalla kantaa erilaisiin Vesijärveen vaikuttaviin toimenpiteisiin, seuraamalla Vesijärven tilaa, antamalla lausuntoja ja tekemällä esityksiä muista Vesijärven käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa.

3. Jäsenet

 • Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on maksanut liittymismaksun.
 • Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 • Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 • Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa sekä voi luoda toiminnallaan tai tunnettuudellaan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhdistyksen toiminnalle.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmak­sunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on toiminut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistystä, Vesijärven tilaa ja ympäristöä vahingoittavasti tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosittain vuosikokous hallituksen ehdotuksesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kannattavina jäseninä olevilta yksityisiltä henkilöiltä voidaan periä erisuuruinen liittymis- ja jäsenmaksu kuin kannattavina jäseninä olevilta yhteisöiltä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisiä mutta enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä 4-6 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee hallituksen jäsenten joukosta vuosikokous.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallutksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan tai sihteerin kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen pääsääntöisesti tammi-toukokuussa ja tarvittavan määrän muita kokouksia.

Ylimääräinen jäsenistön kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty kirjallisesti hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkai­see kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille ilmoituksella, joka on paikallislehdessä Kangasalan Sanomissa tai postitse tai sähköpostilla lähetetyillä kirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntömuutokset päätetään yhdistyksen kokouksessa ja ne on esitettävä kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen kä­siteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun vähintään kuitenkin kolme viikkoa ennen suunniteltua kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edis­tämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.